אזור אישי צ'ק-אין לטסט

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהלן (יחד – "התקנון") חלים על כל גולש או משתמש בשירותים הדיגיטליים השונים (להלן – "אתה", "הגולש" או "המשתמש") המוצעים באתר המצוי בכתובת: www.testime.co.il ו/או ביישומון ("אפליקציה") ו/או באמצעותם יחד או לחוד (להלן יחד "האתר"), המתופעלים על ידי טסט טיים בע"מ (להלן – "החברה"), מתוקף התקשרותה כדין עם מכוני רישוי, חברות ביטוח, תאגידים ו/או נותני שירותים אחרים ככל שיהיו מעת לעת (להלן יחד "השירותים" ו-"העסקים", בהתאמה).

האתר ומערכת התשלומים באמצעותו, מסופקים בכפוף לתקנון זה כפי שיתוקן או יעודכן על ידי החברה מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. החברה רשאית לעדכן את ההנחיות, הכללים או מדיניות ההפעלה שלה ללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת על כך, בכפוף לאמור בסעיף א' להלן. הנוסח הקובע לתנאים יהיה זה אשר יופיע באתר באותה העת. המשך השימוש באתר לאחר ביצוע שינוי כאמור יהווה ראיה לאישור המשתמש בדבר קבלת השינויים, כאשר לאור האמור החברה ממליצה לעיין בתנאי השימוש בכל כניסה ושימוש באתר.

האתר מיועד לאפשר לך לזמן תורים מול מכוני הרישוי ולבצע תשלומים באמצעות החברה ו/או במישרין למוטבים שונים (להלן – "התשלומים");

החלוקה בתקנון לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.

** תקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד וכל האמור במסמך זה בלשון זכר – אף נקבה במשמע. כמו כן, כל האמור במסמך זה בלשון יחיד – אף רבים במשמע.

 

תחולה והסכמתך לתנאי התקנון

 1. השימוש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הזמינים דרכו או מוצעים על-ידו, מעיד על הסכמתך להוראות ולתנאי תקנון זה, לרבות התחייבותך לפעול על-פיו, על כן הנך מתבקש לקרוא את התנאים שלהלן בקפידה.
 2. אם אינך מעוניין לקבל ו/או לאשר את תנאי התקנון שלהלן, כולם או חלקם, עליך להפסיק את השימוש באתר לאלתר.
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי תקנון זה בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת (אולם באם יבוצעו שינויים מהותיים בתקנון, החברה תיידע את המשתמשים בקשר לשינויים האמורים זמן סביר לפני כניסתם לתוקף). הודעות בדבר שינויים כאמור יופיעו באתר ו/או בכל אמצעי אחר כדין לפי בחירת החברה. שימושך באתר לאחר ביצוע תוספות ו/או שינויים מעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ולכן אנו ממליצים לך לעיין בתנאים אלו מחדש מעת לעת. אם אינך מסכים לשינויים מסוימים, אנא הימנע מהמשך שימוש באתר או פנה אלינו לסיוע כדי שנוכל להציע לך פתרונות חלופיים. נוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד הינו נוסח התקנון המפורסם באתר.
 4. תנאי תקנון זה אינם באים להחליף תנאים, תנאי שימוש או מדיניות פרטיות של כל אתר או עמוד אחר העשוי להיות מקושר או זמין באמצעות או דרך אתר זה. הגלישה והשימוש בכל אתר אחר כאמור כפופים לתנאיו הפרטניים של אותו אתר, נוסף וללא קשר לתנאי תקנון זה, ומומלץ על כן לעיין בהם בנפרד.
 5. בנוסף, גולשי האתר עשויים להיות מופנים על ידי אתרים חיצוניים של גורמים שונים לשירותים הניתנים בו, כגון על ידי אתרי משרד התחבורה. ההפניה הישירה נובעת מאופיו של האתר, המעניק שירותים, בין השאר, ללקוחות החברה. גלישה באתר ושימוש בו ובשירותיו, גם לאחר הפנייה על ידי אתרים של כל צד שלישי לרבות אתרי משרד התחבורה, מעידה על הסכמתך המלאה להוראות ולתנאי תקנון זה, לרבות התחייבותך לפעול על-פיו. על כן, הנך מתבקש לקרוא בעיון את התנאים המפורטים לעיל ולהלן בקפידה.
 6. התנאים המפורטים להלן חלים על כל שימוש באתר, לרבות צריכה ו/או ביצוע התשלומים דרכו ו/או באמצעותו ו/או באמצעות סליקת התשלומים על ידי צד ג', צפייה ו/או גישה לתכנים הכלולים בו והשירותים המוצעים בו, בין אם באמצעות מחשב ביתי, מחשב נייד, מכשיר סלולארי, טאבלט ו/או כל מחשב ו/או מכשיר תקשורת אחר, דרכו מתאפשרת הגישה לאתר, באמצעות כל תצורה ודרך כל מערכת הפעלה מתאימה. בנוסף, תנאים אלו חלים על השימוש באתר באמצעות כל רשת ו/או אמצעי תקשורת ו/או חיבור אחרים.
 7. החברה תהא רשאית לפעול בדרך של השעיה, חסימה ו/או נקיטת כל פעולה (משפטית או אחרת) כנגד כל משתמש אשר יפר את תנאי מתנאי תקנון זה.

קישורים ותנאים נלווים של צדדים שלישיים

 1. ייתכן כי במסגרת השימוש באתר עשויה החברה לספק קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על ידי צדדים שלישיים (להלן – "אתרים מקושרים") בהם יוכל המשתמש, בין היתר, לקבל או לרכוש מוצרים ושירותים שונים. ייתכן כי באתרים ובדפים אלו יתבקש המשתמש להירשם, למסור פרטים שונים וכיו"ב. מוסכם כי אין לחברה כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים אלו. מסירת פרטים והרשמה באתרים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של האתר אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין. הגלישה לאתרים ודפים אלו, כמו גם כל פעולה אחרת שיבצע המשתמש בקשר אליהם הינן באחריותם של המשתמש ושל בעלי האתרים המקושרים בלבד ולמשתמש לא תהיה והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים כנגד החברה ו/או מי מטעמה הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים אלו.
  כמו-כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר בכל עת קישורים המופיעים בו, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכול לפי שיקול דעתה המוחלט.

שירות זימון תורים

 1. האתר מאפשר למשתמשים, בין היתר, לזמן תורים למכון רישוי מתוך המכונים המופיעים באתר (להלן – "המכון") לצורך ביצוע טסט לרכב פרטי (להלן – "שירות זימון התור"). מובהר בזאת כי השירות לא כולל קביעת תורים לצורך ביצוע טסט לרכב מסחרי.
 2. על מנת לזמן תור, על המשתמש לצרף את כל המסמכים הנדרשים לצורך ביצוע הטסט, כפי שיצוין באתר ולשלם את אגרת הטסט כמפורט בסעיף ד' להלן.
 3. ככל שמשתמש לא יצרף לבקשת הזימון את כל המסמכים הנדרשים עד 24 שעות לפני מועד התור, לא יהיה באפשרות החברה להשלים את קביעת התור המבוקש והמכון יקבל את המשתמש על בסיס מקום פנוי באותו יום בו נקבע המועד המקורי.
 4. על אף שבאתר מופיעה רשימה של מסמכים שיש לצרף לבקשת זימון התור, ייתכן שרשימה זו אינה מקיפה את כל המסמכים הנדרשים לצורך ביצוע הטסט, לרבות, ומבלי לגרוע, מסמכים נדרשים בקשר עם רכבים ישנים, רכבי אספנות וכו'. באחריותו הבלעדית של המשתמש לוודא כי יש ויהיו בידיו גם במהלך הטסט, כל המסמכים הנדרשים, הרלבנטיים לרכב שבחזקתו, בהתאם להנחיות משרד התחבורה המופיעות, בין היתר, על גבי טופס חידוש רישיון הרכב ובאתר האינטרנט של משרד התחבורה, כפי שיעודכנו מעת לעת. החברה לא תהא אחראית בכל מקרה שבו המכון יסרב לבצע את הטסט עקב היעדרם של מסמכים נדרשים כאמור.
 5. החברה אינה אחראית בשום מקרה לכמות התורים, ביטול התורים, זמינות המכון, איכות השירות הניתן על ידי המכון או עסקאות לרכישת שירותים או מוצרים מהמכון. הפרטים המוצגים באתר, זמינות התורים ופרטי המכונים הם הנתונים שנמסרו לחברה על ידי המכונים ולחברה אין כל אחריות בדבר שלמות או נכונות מידע זה.
 6. במקרה בו משתמש השלים את תהליך קביעת התור, לרבות תשלום אגרת הטסט והגשת כל המסמכים הנדרשים, והגיע למכון במועד שנקבע אך לא קיבל שירות, מכל סיבה שהיא, האחריות תחול על המכון בלבד ולא על החברה. במקרה כזה, אנו מעודדים את המשתמשים לפנות לשירות הלקוחות שלנו בנושא על מנת שנוכל לשפר את השירות הניתן על ידי אותו מכון.

תשלום אגרת טסט

 1. כחלק מתהליך קביעת התור כאמור לעיל, יש לבצע באתר את תשלום אגרת הטסט למכון הרישוי ("אגרת הטסט"). מובהר כי התור המבוקש יקבע רק לאחר תשלום אגרת הטסט.

ביטול עסקה

 1. המשתמש יהיה רשאי לבטל עסקה לתשלום אגרת הטסט בתוך 14 מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך הגילוי לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 ("חוק הגנת הצרכן"), לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שהביטול נעשה עד 12 שעות קודם למועד ביצוע הטסט שנקבע. ביטל המשתמש את העסקה, תשיב החברה לידי המשתמש את התמורה ששילם בגין העסקה, ותהיה רשאית לנכות דמי ביטול בסך של 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם.
 2. על אף האמור, היה והמשתמש הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כהגדרת מונחים אלו בחוק הגנת הצרכן, יהיה רשאי המשתמש לבטל עסקה לרכישת שירות, מכל סיבה שהיא, בתוך ארבעה (4) חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך הגילוי לפי חוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בין החברה לבין המשתמש כללה שיחה, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית ובלבד שהביטול נעשה עד 12 שעות קודם למועד ביצוע הטסט שנקבע. במקרה כזה, החברה תהיה רשאית לדרוש מהמשתמש להציג בפניו תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.
 3. את בקשת הביטול יש לשלוח, באחת מהדרכים המפורטות להלן:
  • בדואר אלקטרוני: support@testime.co.il.
  • באמצעות קישור ייעודי למסירת הודעות לביטול שיופיע באתר.
  • בדואר רשום לחברה בכתובת: אלה 5, ראש העין.
 4. בהודעת הביטול יפרט המשתמש את שמו המלא ואת מספר הרישוי של הרכב שעבורו הוזמן התור.
 5. כל זיכוי כספי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצע התשלום בלבד. הזיכוי יועבר למשתמש ישירות מהמכון אליו קבע המשתמש את התור.

הגבלת אחריות לתוכן האתר וזמינותו

 1. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלו, החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בחבות או באחריות כלשהי בכל אחד מאלה:
  • לכל הוצאה, אובדן או נזק, ישירים או עקיפים, תוצאתיים או נסיבתיים (לרבות הפסד כלכלי, אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב), אשר יגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש באתר ו/או מעשה או מחדל של החברה ו/או מי מטעמה;
  • לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בחברה, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי השימוש ולא יזכו את המשתמש בכל סעד ו/או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא למשתמש כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור;
  • לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם מעשים או מחדלים של המשתמש ו/או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת);
  • לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת; ו
  • לכל הוצאה, אובדן או נזק שייגרמו למשתמש כתוצאה מעדכון ו/או ביטול ו/או הסרה של כל פונקציה מהאתר ו/או הורדת האתר (או חסימת הגישה אליו) לפרקי זמן סבירים ומקובלים לצרכי תחזוקה ו/או שדרוג.
 2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה עושה מאמצים רבים כדי לספק לך חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת. השימוש הרציף באתר תלוי, בין השאר, בזמינותן, תקינותן ושרידותן של רשת האינטרנט ו/או (לפי העניין) רשת התקשורת הסלולארית, אשר כידוע, בחלק מן הזמנים ו/או האזורים במדינת ישראל אינה מלאה ורציפה. החברה ו/או מי מטעמה, לא יישאו באחריות לכל הפסד, הוצאה, אובדן או נזק, לרבות נזק מיוחד, תוצאתי או עקיף, שנגרם בקשר לפעילות או אי פעילות של האתר, ובכלל זה (ומבלי לגרוע) בקשר לטעות, תקלה או כשל טכני או אחר בצפייה במידע;
 3. האתר, השירותים והתכנים הזמינים ו/או עשויים להיות זמינים דרך האתר, וכל הכלול בו, מונגשים עבורך כפי שהם וללא התחייבות לזמינותם.
 4. החברה אינה ולא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, במפורש או במשתמע, לזמינות, אמיתות, מהימנות ו/או מידת הדיוק של תכני צד שלישי ו/או נתונים המוצגים ו/או שירותים המוענקים מטעם ו/או על ידי צדדים שלישיים. כל הסתמכות מצידך על תכנים ו/או שירותים כאמור הינה באחריותך המלאה.
 5. האתר עשוי לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות ואין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתכנים ו/או בדרך העברתם. החברה אינה אחראית לאי דיוקים ו/או לטעויות שנפלו בתום לב ביחס לתוכן ו/או ביחס לשירותים המוצעים דרכו או לנתונים המוצגים באמצעותם. עליך לבצע בעצמך את כל ההערכות והבדיקות לגבי שירות או תשלום או נתון אחר המוצג בהקשר לשירותים.
 6. הנך רשאי להשתמש באתר, בשירותים דרכו ובתוכן הזמין דרכו למטרות פרטיות ואישיות ובלתי מסחריות בלבד.
 7. כל תוכן ו/או נתון ו/או מידע המובאים באתר בקשר לשירותים, אשר מקורם בצדדים שלישיים, לרבות סכומים, הערכות או הצעות, מדדים, חישובים, תוצאות, מפרטים, הוראות פעולה ונתונים אחרים מטעם או על בסיס נתוני צד שלישי, נמסרים על-ידי הצד השלישי ואינם באחריות החברה בשום אופן.
 8. למען הסר ספק, שיבוש ו/או תקלה ו/או כשל בקליטת פרטי משתמש באתר או דרכו, לרבות שיבוש ברישום לאתר או לשירות נלווה דרכו ו/או בקליטת תשלום או אמצעי תשלום, לא יהוו עילה לכל טענה ו/או תביעה מצד המשתמש באתר.
 9. החברה רשאית להתיר או להגביל או לאסור את גישת המשתמש לאתר בכל זמן על פי שיקול דעתה הבלעדי ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל זמן וללא מתן הודעה, ככל שיידרש בנסיבות המתאימות, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

חובות המשתמש

 1. השימוש באתר כפוף לתנאים הבאים:
  • הזכות לעשות שימוש במידע ובכל המוצג באתר נתונה לשימושו של המשתמש בלבד והיא מוגבלת לכל האמור בתנאי השימוש. אין לעשות כל שימוש מסחרי בכל אלה למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע ובכל האמור בו לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע ובמפורסם באתר לצורך הצגתם ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של החברה לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, אם וככל שתינתן. המשתמש מתחייב כי הוא יימנע מלאגור מידע ותכנים אשר יכול וייכללו באתר באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע ותכנים אשר יכול וייכללו באתר כאמור ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת.
  • המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר, במידע, במוצרים, ובכל המופץ או הכלול בו אך ורק על פי הדין ובהתאם להוראות תנאי השימוש.
  • המשתמש מתחייב שלא לקשר (link) לאתר ו/או להשתמש בו ו/או במידע ו/או בתכנים אשר יכול וייכללו בו לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של: (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (ב) מידע או חומר אחר שאינו חוקי או האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של החברה ו/או של צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; או (ד) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של החברה.
  • המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ו/או התכנים אשר יכול וייכללו בו ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לאתר ו/או לחברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.
  • המשתמש מתחייב שלא לפגוע, להכביד או לשבש את פעילות האתר ו/או השרתים המאחסנים את האתר ו/או להפר כל חוק, תקנה, דרישה, נוהל או מדיניות של שרתים כאמור ו/או לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול ובלתי סביר על תשתית האתר או לעקוף את האמצעים בהם החברה משתמש על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאתר, לרבות אמצעים המיועדים למנוע שימוש בלתי מורשה באתר.
  • המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת או סעד של החברה על פי דין או הסכם, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם תנאי השימוש ו/או כל דין, היא תהיה רשאית להפסיק פעילותו של המשתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP, להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש לרשויות הרלוונטיות ו/או לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים, והכל באופן זמני או לצמיתות לפי שיקול דעתה של החברה.

אבטחת מידע

 1. החברה פועלת לאבטח את האתר, לרבות המידע המוצג בו, נגיש באמצעותו או נמסר דרכו, בכל אמצעי האבטחה הסבירים והמתקדמים, לרבות המידע שהוזן במערכת האתר בידי משתמשי האתר.
 2. כמו כן, החברה נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות.
 3. רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. החברה נוקטת במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן במסגרת השימוש באתר, אולם על המשתמש לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות לאתר. החברה אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו. בגלישה באתר, ובמסירת פרטי המשתמש, המשתמש משחרר את החברה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל נזק שייגרם לו ו/או למי מטעמו עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמו בקשר לכך.
 4. סליקת כרטיסי אשראי באתר או באמצעותו, מתבצעת באופן מוצפן ומאובטח באמצעות חברת סליקת אשראי חיצונית, העושה שימוש בשיטות הצפנה חדישות ועל ידי מנגנוני הצפנה שהינם בהתאם לתקנים בינלאומיים ולפי הנחיות חברות האשראי הרלבנטיות.

מדיניות הפרטיות, רישום ואיסוף מידע דרך האתר ושמירתו

כללי

 1. מטרת מדיניות זו להסביר מהם נהלי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים, אגב שימושם בשירותיה הדיגיטליים, לרבות האתר ושירותים מקוונים אחרים (להלן – "השירותים הדיגיטליים"), וכיצד משתמשת החברה במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים בשירותיה הדיגיטליים או הנאסף על-ידה בעת השימוש בשירותיה הדיגיטליים.
 2. 'מידע אישי' משמעו כל מידע הנאסף על ידי החברה או נמסר לה על ידיך או מי מטעמך, במסגרת השימוש שלך באתר או בשירותים הכלולים בו, שבאמצעותו ניתן באופן סביר לזהות אותך ו/או מידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, לרבות, אך לא רק, שם פרטי, שם משפחה, מס' תעודת זהות, כתובת מגורים, מספר טלפון, כתובת דואר-אלקטרוני, תחומי עניין, הרגלי צריכה והתנהגות, מידע פיננסי, נתוני תקשורת, מידע נוסף בעת יצירת קשר ותכתובת שלך מול החברה, וכיו"ב. שימוש במידע אישי אודותייך ייעשה אך ורק בהתאם למפורט בתקנון זה או לפי חובות שבדין.
 3. האתר אינו אוסף מידע אישי מזוהה אודותיך אלא אם תמסור מידע זה מיוזמתך בעת מילוי טופס מקוון באתר, רישום לאזור אישי או לשירות או לרשימה כלשהי, יצירת קשר וכיו"ב.
 4. אינך מחויב על פי חוק למסור את המידע האישי לחברה ומסירת המידע האישי נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך, אולם, אתה מסכים לכך כי ללא מסירת המידע ייתכן והחברה לא תוכל להציע לך את השירותים הכלולים באתר, כולם או חלקם, או שתוכל לעשות שימוש בכל האפשרויות, התכנים או המידע המוצעים דרך האתר.

רישום, מסירה ושמירת מידע

 1. ייתכן כי חלק מהשירותים הדיגיטליים טעונים או יהיו טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך ו/או כתובת הדואר האלקטרוני שלך, מספר רכב, ובהתאם לצורך, גם פרטים נוספים לצורך זיהוי, כגון, מספר תעודת זהות או פרטים קשורים. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לאזורים ו/או לשירותים הטעונים רישום ו/או לבצע את הפעולות המתבקשות עקב כך באמצעות האתר (להלן – "ההרשמה").
 2. ייתכן כי כחלק בלתי נפרד מהליך הרשמה מסוים, או לפי צורך, וכתנאי לסיום תהליך הרישום, לצורך זיהוי ו/או אימות זהות, תתבקש לאמת את זהותך בהתאם למידע שמסרת ובאמצעות פרטי הקשר שלך. אין ביצירת קשר לצורך זיהוי או אימות כאמור כדי לרשום אותך לרשימת תפוצה אחרת כלשהיא, ואין בכך כדי להעלות טענה כלשהיא מצדך לעניין משלוח דיוור או ביצוע פניה בניגוד לדין כלשהוא.
 3. בעת שימוש בשירותים דיגיטליים, ייתכן שההרשמה לשירות תחייב שימוש במערכת מסרונים ו/או התראות או הודעות פנימיות, לצורך ניהול, תפעול, אימות, זיהוי, או כל פעולה אחרת שתידרש לצורך תפעולו התקין של השירות המתבקש דרך מכשירך. לצורך כך מתבקשת הסכמתך הכללית, מראש, עם הסכמתך לתקנון זה, לשימוש במערכת המסרונים שבמכשירך וכדי לשלוח לך הודעות אישיות או התראות לפי הצורך כאמור.
 4. כאשר שירות מבוסס מיקום פעיל במכשירך ובעת שימוש בשירותים הדיגיטליים דרך מכשיר נייד כלשהוא, החברה עשויה לאסוף ולהשתמש במידע על המיקום שלך או על מסלול התנועה שלך, המגיע מאותות GPS, מנקודות גישת wi-fi הנמצאות בקרבת מקום ומאנטנות סלולריות, על מנת לספק לך שירותים נלווים העשויים להידרש לצורך ניהול ו/או ייעול ו/או אספקת השירותים הדיגיטליים, או כדי לספק לך מידע על שירותים המותאמים למיקומך. באפשרותך להסיר את השירות מבוסס המיקום באמצעות מערכת ההפעלה של מכשירך. לאחר הסרת שירות זה לא נקבל עוד מידע הנוגע למיקומך.
 5. כאשר שירות ההתראות פעיל במכשירך הסלולרי נוכל לשלוח אליך התראות שונות הקשורות לשירותים הדיגיטליים למכשירך. באפשרותך להסיר את שירות ההתראות בהגדרות או במערכת ההפעלה במכשירך.
 6. המידע האישי יישמר במאגר מידע של החברה (להלן – "המאגר"). החברה רשאית לעשות שימוש במידע האישי במאגר למטרות הבאות: לצורך ניהול ותפעול כל שירות המבוקש על-ידך, ולשם התקשרות, עדכון, אישור ו/או יידוע שלך בכל עניין ו/או נושא הקשור לשירות המתבקש על-ידך; טיפוח ועידוד נאמנות המשתמשים באמצעות ניתוח מאפיינים, עיבוד מידע ו/או דיוור ישיר כדין בהתאם למאפיינים במאגר; עריכת ניתוחים, סקרים ומחקרים סטטיסטיים; טיפול בתלונות, פניות ו/או תביעות ככל שתהיינה.
 7. החברה תפעל באופן שוטף לצמצום החשיפה למידע שלך, ובכלל זה תקנה למשתמשים מטעמה הרשאות מינימליות (Least Privilege) על בסיס הצורך לדעת (Need to Know) לצורך מילוי תפקידם ותנקוט באמצעים מקובלים למניעת גישה של גורמים בלתי מורשים למידע (בין אם גורמים מטעמה של החברה ו/או כל צד שלישי אחר). מורשי הגישה למידע מטעם החברה יקבעו על ידי החברה בהתאם לכל כללי הדין.
 8. כמו כן, ככל שתמסור או תעלה כל מידע אישי לחברה דרך האתר, הינך מצהיר בזאת כי המידע שתמסור ו/או תעדכן, הנו נכון אמין ומדויק וכי הנך מוסר את המידע בשמך ועבור עצמך בלבד, או שהורשית כדין למסור מידע זה עבור אחר, ובכל מקרה תהא האחראי הבלעדי למסירת מידע זה.

שימוש במידע וניתוחו

 1. החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע האישי למען המטרות המנויות בפרק זה, וכן על מנת לשפר, להעשיר או לשנות (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש) את האתר, את השירותים והתכנים המוצעים באתר, וכן על מנת לעדכן את המשתמש באשר לשירותים שונים המוצעים על ידי החברה ו/או מי מטעמה או הקשור אליה עסקית.
 2. האתר עשוי להפעיל כלים אוטומטיים לצורך אפיון השימושים באתר, לצורך תפעול וייעול פעילות האתר או התאמתו להעדפות המשתמש. כלים אלו עשויים לאסוף ולשמור מידע כללי ובלתי מזוהה אודותיך ואודות אופן השימוש שלך באתר, ובין היתר, גם את פרטי ספק שירותי האינטרנט שלך, כתובתך בפרוטוקול האינטרנט (כתובת IP) ושם המתחם לצורך גישה לאתר, מיקום המכשיר בו נעשה שימוש בגישה לאתר, זמני ואופני השימוש באתר, סוג הדפדפן שלך ופרטים סטטיסטיים נוספים המעידים על אופן השימוש באתר ובשירותים דרכו.
 3. Cookies
  • החברה עשויה לעשות שימוש בקבצי מידע מסוג "קוקיס" (Cookies). מדובר בקבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה, לתפעולם השוטפים של השירותים הדיגיטליים, לשם אימות פרטיך ו/או אימות זהותך, וכן על מנת לאסוף ולאפיין נתונים סטטיסטיים שונים אודותיך ואודות אופן השימוש בשירותים המקוונים, פעולות שנתבצעו בהם, העדפות שימוש, התאמת שירותים ומוצרים להעדפות או צרכים אישיים של המשתמש, התאמה ומיקוד של פרסומות ושל תכנים שיווקיים בהתאם למידע ולנתונים הנאספים ומעובדים כאמור, ולרבות הצלבה של כלל נתונים אלו אל מול שימושים אחרים של המשתמש בשירותים מקוונים ובפלטפורמות אחרות המסופקות בידי החברה ו/או באמצעותה.
  • בכלל זה, עשוי להתבצע שימוש ב- cookies שמקורם בצדדים שלישיים, לרבותGoogle  Analytics , ואף שירותי סטטיסטיקה ופרסום אחרים של חברות כגון גוגל ופייסבוק, בהתאם לתנאי השימוש והפרטיות שלהן, על מנת לאפיין ולנטר אירועים (Events) ופעולות בערוצים דיגיטליים באופן אגרגטיבי ובלתי מזהה. ה- Cookies הם למעשה קבצי טקסט (או שורות קוד), הנוצרים בדפדפן ו/או במכשירך הנייד, ככל שאפשרת זאת בהגדרות המכשיר/מחשב, ואוספות מידע רלוונטי, כגון משך השהייה שלך באתר/עמוד/מסך, אופן הגלישה שלך והפעולות שהתבצעו בהם, לרבות שימוש בכתובת ה- IP שלך, שם מתחם ונקודת גישה לשירות, מיקום מכשיר, מועדי התחברות, וקודי זיהוי דיגיטליים אחרים. הצלבת נתונים ושימושים כאמור נדרשת לחברה, בין היתר, גם לשם אבטחת המידע והגנה על הגישה למידע אודותיך, וכן לשם מניעת הונאות, התחזויות, שימוש בלתי מורשה או שימושים לרעה בשירותי החברה השונים עבורך.
  • קבצים אלו מאפשרים לשמור את הפרטים שהזנת לטפסים שונים באתר, או באזורי רישום או הפעלת שירותים, ובכך חוסכים ממך את זמן מילוי הפרטים בשנית בביקורך הבא. כמו כן, הקבצים עשויים להכיל מידע בדבר הדפים שבהם ביקרת, משך השהיה באתר, מקור ההגעה לאתר ועוד. המידע ב-Cookies מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
  • אם אינך מעוניין לקבל או להפעיל את ה- cookies, תוכל לחסום אותם בכל עת באופן עצמאי על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלך. חלק מקובצי ה- cookies עשויים לפקוע כאשר תסגור את הדפדפן או את היישום בו אתה משתמש, וייתכן שאחרים יישמרו על גבי הזיכרון במכשירך או במחשבך. בכל עת, באפשרותך למחוק את קובצי ה- cookies, גם אם נשמרו אצלך. מוצע לעשות כן רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר, התכנים המופיעים בו והשירותים המוצעים דרכו יותאמו להעדפותיך.

העברת מידע

 1. החברה מתחייבת כי לא תעשה כל שימוש במידע האישי, ככל שיהיה בהחזקתה, ו/או בכל מידע אחר אודותייך לצרכים שאינם נוגעים, במישרין או בעקיפין, לשירותי החברה.
 2. החברה נוקטת באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו לידי לצדדים שלישיים. זאת, למעט במקרים שיפורטו להלן:
  • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של השירותים והתכנים המוצעים דרך האתר או על ידי החברה, לרבות למכוני הרישוי, ליועצים, חברות קשורות, חברות שנותנות שירותי עיבוד מידע, אחסון וכו';
  • על-פי דרישה מפורשת ממך או בהסכמתך ו/או על מנת לספק לך שירות שביקשת ו/או נרשמת אליו;
  • במקרה בו העברת פרטייך נדרשת לצורך השלמת בקשה ו/או פנייה מטעמך ו/או אספקת שירות ו/או העברת תשלום מטעמך;
  • במקרה בו בוצעה מצידך הפרת תנאי תקנון זה ו/או במקרים בהם ביצעת או ניסית לבצע באמצעות האתר פעולה המנוגדת לתקנון או לכל דין;
  • על-פי צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת על-פי חוק או לצורך מניעת ביצוע עבירה;
  • בכל מקרה בו תסבור החברה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושו ו/או לגופו של אדם, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה;
  • במקרה בו תתעורר מחלוקת ו/או טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או הליכים משפטיים בינך ו/או מי מטעמך לבין החברה ו/או מי מטעמה;
  • במקרה בו תעביר ו/או תמחה החברה את זכויותיה ו/או פעילותה לצדדים שלישיים ובלבד שאלו האחרונים יקבלו על עצמם את הוראות התקנון דנן;
  • אם החברה תארגן את פעילויותיה במסגרת גוף אחר – לרבות מיזוג עם גוף אחר – היא תהיה זכאית להעביר לגוף האחר את המידע האישי או כל מידע אחר שנצבר אודותיך, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 

 1. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע אגרגטיבי או מידע שאינו אישי, או אשר אין בו כדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר או באופן סביר, או אשר אין בו כדי לפגוע בפרטיות המשתמש.
 2. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הינך, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי החברה, ככל שמידע אודותיך מוחזק בידה, ואף לבקש מאיתנו לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל החברה באמצעות עמוד "צור קשר" באתר, או לחלופין, הינך מוזמן לשלוח מכתב לכתובת: טסט טיים בע"מ, רח' אלה 5, ראש העין 4856021. בכל תכתובת לחברה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת, דוא"ל ומספר טלפון ליצירת קשר. החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר. אם סירבנו לבקשה כאמור, עלינו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובנו לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. בנוסף, אם המידע שבמאגר משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

 

דיוור שיווקי

 1. החברה רשאית, אך לא חייבת, לשלוח למשתמש פרסומות, עדכונים, ניוזלטרים, וכיו"ב (להלן – "דיוור שיווקי"), בין היתר באמצעות דואר אלקטרוני, SMS, אפליקציות להעברת מסרים ניידים (למשל, WhatsApp), וכיו"ב, בכפוף לקבלת הסכמת המשתמש בהתאם לסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. המשתמש יוכל להודיע לחברה, בכל עת, כי אינו מעוניין לקבל דיוור שיווקי על-ידי פנייה לחברה בכתב או באמצעות אותו אופן בו יישלח הדיוור השיווקי, לפי העדפת המשתמש.

קניין רוחני

 1. אלא אם צוין או סומן אחרת במפורש, האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, לרבות כל מידע מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual) ולרבות טקסט, תמונה, קול, וידאו, בכל אמצעי מדיה ובכל מכשיר קצה, הקיימים היום ו/או שיהיו קיימים בעתיד ו/או כל שילוב שלהם לרבות כתבות, מאמרים, ידיעות, סקירות, נתונים, קבצים, מפות, עצות, ניתוחים, המלצות, הנחיות, הערכות וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל פורמט שהוא, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, שרטוט, עיצוב, צילום, איור, הנפשה (animation) תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample) סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format) פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) (להלן – "התוכן" או "התכנים"), מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסת-היפוך (reverse engineering), או למכור כל חלק מן התוכן הכלול באתר באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא,ללא הסכמתה המוקדמת, הכתובה והמפורשת של החברה ו/או של צדדים שלישיים כמפורט בסעיף 46 להלן (לפי העניין). כמו כן, אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעשוי להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה או (לפי העניין) של אותם צדדים שלישיים, ללא הסכמתה המפורשת של החברה לכך בכתב ומראש
 2. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם (Domain) הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, המוניטין (Know How), שיטות, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סימני שירות, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, מידע טכני, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של החברה או של צד שלישי, אשר הרשה לחברה להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחברה בלעדית (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי, מסחרית ושאינה מסחרית, בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור החברה לכך מראש ובכתב.
 3. מבלי לגרוע מהאמור, שם החברה וסימני המסחר שלה, לרבות אובייקטים הקשורים למוניטין החברה, כגון (אך לא רק): סימנים, לוגו, סמלילים, סימני שירות, או כל אובייקט אחר כפי שהם מופיעים באתר, הינם קניינה הבלעדי של החברה ואין לעשות בהם כל שימוש.

נגישות

 1. רשת האינטרנט כבר מזמן הפכה לאמצעי מרכזי בקבלת מידע ושירותים בכל תחומי החיים. אתר אינטרנט נגיש הוא אתר המאפשר לאנשים עם מוגבלות לגלוש בצורה נוחה וקלה ככלל הגולשים. החברה מאפשרת לכלל לקוחותיה, לרבות אנשים עם מוגבלויות, לגלוש באתר בקלות ובנוחות.
 2. האתר עומד בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות), התשע"ג 2013. באתר מותקן תוסף המספק יישומי נגישות שימושיים אשר מגדילים את התאימות לדרישות WCAG 2.0.
 3. הסדרי הנגישות באתר הינם כדלקמן:
  • שינוי גודל גופנים
  • ניווט מקלדת
  • פונט קריא
  • קו תחתון לקישורים
  • סמן קישורים עם צבע רקע
  • לנקות זיכרון "עוגיות"
  • גווני אפור לתמונות
  • הפוך צבעים
  • הסרת אנימציות
  • כיבוי אורות – למשיכת תשומת לב של משתמש
 4. למרות מאמצינו הרבים בביצוע התאמות נגישות באתר, ייתכנו עמודים בהם התאמת הנגישות אינה מיטבית. אם נתקלתם בבעיה בנושא נגישות, נשמח אם תדווחו לנו ואנחנו נדאג לתקנה בהקדם. ניתן לפנות באמצעות הדואר לכתובת: support@testime.co.il.

שונות

 1. אין בתקנון זה או באיזו מהוראותיו כדי ליצור, ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בינך לבין החברה או מי מטעמה בכל אופן.
 2. אם תנאי בתקנון זה ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מהתקנון ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות יתר התנאים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.
 3. תנאי תקנון זה מהווים את ההסכם המלא בינך לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.
 4. האתר עשוי לפרסם ולפרט מודעות דרושים ומשרות פנויות בחברה או דרכה, בעמודים הייעודיים לכך. אין במודעות אלו או בתוכנן כדי להתחייב או להביא לקבלתו של מי מהפונים לעבודה או המתעניינים במשרה בחברה, או לגרוע או לשנות מהליכי מיון אחרים העשויים להתבצע על-ידי החברה. מודעות דרושים והצעות משרה מופנות בכל מקרה לשני המינים,  וזאת אף אם לא צוין זאת במפורש בגוף המודעה.
 5. על השימוש באתר ו/או בכל תביעה, דרישה ו/או בקשה הנובעים משימוש בו, יחולו דיני מדינת ישראל בלבד ומקום השיפוט יהיה בבית המשפט בתל-אביב בלבד והצדדים שוללים במפורש סמכות של כל בית משפט אחר לעניין זה ותחולתו של כל דין זר. הדין המהותי והפרוצדוראלי יהיה הדין הישראלי, זאת בכפוף לזכות החברה לנקוט בהליכים משפטיים בבתי המשפט בהם מצויים כתובת המשתמש ו/או מקום עסקו ו/או נכסיו או חלק מהם לשיקול החברה.
 6. במידה והוראה מהוראות התקנון תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו.
 7. כל שיהוי מצד החברה בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי התקנון או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור של החברה על זכות כאמור.
 8. החברה תהיה רשאית להמחות או להעביר (לרבות בהמחאת מכר או על דרך השעבוד), לפי העניין, את זכויותיה או התחייבויותיה על פי תנאי שימוש אלה לצד שלישי, ללא מגבלה וללא חובת הודעה על כך, ובלבד שזכויות המשתמשים שנצברו עד למועד ההעברה כאמור לא תיפגענה.

יצירת קשר

 1. בכל מקרה של שאלה ו/או בקשה, אנא פנה/י אלינו בדואר האלקטרוני בכתובת support@testime.co.il.