מדיניות ופרטיות

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהלן (יחד - "התקנון") חלים על כל גולש או משתמש בשירותים הדיגיטליים השונים (להלן - "הגולש" או "המשתמש") המוצעים באתר ו/או ביישומון ("אפליקצייה") ו/או באמצעותם יחד או לחוד (להלן יחד "האתר"), המתופעלים על ידי טסט טיים בע"מ (להלן - "החברה"), מתוקף התקשרותה כדין עם מכוני רישוי, חברות ביטוח, תאגידים ו/או נותני שירותים אחרים ככל שיהיו מעת לעת (להלן יחד "השירותים").

האתר ומערכת התשלומים באמצעותו, מסופקים בכפוף לתקנון זה כפי שיתוקן או יעודכן על ידי החברה מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. החברה רשאית לעדכן את ההנחיות, הכללים או מדיניות ההפעלה שלה ללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת על כך, ולכן מומלץ לעיין בתקנון ובתנאים שלהלן מחדש מעת לעת. הנוסח הקובע לתנאים יהיה זה אשר יופיע באתר באותה העת.

האתר מיועד לאפשר לך לזמן תורים מול מכוני הרישוי ולבצע תשלומים באמצעות החברה ו/או במישרין למוטבים שונים (להלן - "התשלומים");

** למען הנוחיות בלבד, תקנון זה מנוסח בלשון זכר אולם הוראותיו מתייחסות בהתאמה כמובן גם לנקבה. עמכן הסליחה.

א. תחולה והסכמתך לתנאי התקנון

 1. השימוש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הזמינים דרכו או מוצעים על-ידו, מעיד על הסכמתך להוראות ולתנאי תקנון זה, לרבות התחייבותך לפעול על-פיו, על כן הנך מתבקש לקרוא את התנאים שלהלן בקפידה.
 2. אם אינן מעוניין לקבל ו/או לאשר את תנאי התקנון שלהלן, כולם או חלקם, עליך להפסיק את השימוש באתר לאלתר.
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי תקנון זה בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת. הודעות בדבר שינויים כאמור יופיעו באתר ו/או בכל אמצעי אחר כדין לפי בחירת החברה. שימושך באתר לאחר ביצוע תוספות ו/או שינויים מעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ולכן אנו ממליצים לך לעיין בתנאים אלו מחדש מעת לעת. אם אינך מסכים לשינויים מסוימים, אנא הימנע מהמשך שימוש באתר או פנה אלינו לסיוע כדי לתת לך פתרונות חלופיים. נוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד הינו נוסח התקנון המפורסם באתר.
 4. תנאי תקנון זה אינם באים להחליף תנאים, תנאי שימוש או מדיניות פרטיות של כל אתר או עמוד אחר העשוי להיות מקושר או זמין באמצעות או דרך אתר זה. הגלישה והשימוש בכל אתר אחר כאמור כפופים לתנאיו הפרטניים של אותו אתר, נוסף וללא קשר לתנאי תקנון זה, ומומלץ על כן לעיין בהם בנפרד.
 5. בנוסף, גולשי האתר עשויים להיות מופנים על ידי אתרים חיצוניים של גורמים שונים לשירותים הניתנים בו, כגון על ידי אתרי משרד התחבורה. ההפניה הישירה נובעת מאופיו של האתר, המעניק שירותים, בין השאר, ללקוחות החברה. גלישה באתר ושימוש בו ובשירותיו, גם לאחר הפנייה על ידי אתרים של כל צד שלישי לרבות אתרי משרד התחבורה, מעידה על הסכמתך המלאה להוראות ולתנאי תקנון זה, לרבות התחייבותך לפעול על-פיו. על כן, הנך מתבקש לקרוא בעיון את התנאים המפורטים לעיל ולהלן בקפידה.
 6. תנאים אלה המפורטים להלן חלים על כל שימוש באתר, לרבות צריכה ו/או ביצוע התשלומים דרכו ו/או באמצעותו ו/או באמצעות סליקת התשלומים על ידי צד ג', צפייה ו/או גישה לתכנים הכלולים בו והשירותים המוצעים בו, בין אם באמצעות מחשב ביתי, מחשב נייד, מכשיר סלולארי, טאבלט ו/או כל מחשב ו/או מכשיר תקשורת אחר, דרכו מתאפשרת הגישה לאתר, באמצעות כל תצורה ודרך כל מערכת הפעלה מתאימה. בנוסף, תנאים אלו חלים על השימוש באתר באמצעות כל רשת ו/או אמצעי תקשורת ו/או חיבור אחרים.
 7. החברה תהא רשאית לפעול בדרך של השעיה, חסימה ו/או נקיטת כל פעולה (משפטית או אחרת) כנגד כל משתמש אשר יפר את תנאי השימוש שלהלן.

ב. שירותי החברה

 1. פרק זה יפרט את השירותים הדיגיטליים המוענקים במסגרת האתר ואת תנאיהם.
 2. קביעת מועד לטסט שנתי
  1. החברה קשורה עם מכוני רישוי שונים בהם מתבצעות בדיקות הרישוי השנתיות. בלשונית המתאימה באתר ניתן לבחור את מכון הרישוי מתוך הרשימה המופיעה שם ולתאם מועד לביצוע הבדיקה.
  2. מובהר כי האחריות לביצוע הבדיקה בפרט והשירותים אשר יוענקו על ידי המכון בכלל, הינם באחריותו של מכון הרישוי שייבחר על ידי הלקוח. בעוד שאמנם מכוני הרישוי התחייבו כלפי החברה לעשות כל מאמץ על מנת לעמוד במועד שייבחר, אולם מטבע הדברים ייתכנו עיכובים ואיחורים. הלקוח מוותר בזה על כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ככל הדבר קשור במישרין או בעקיפין למתן השירותים על ידי מכוני הרישוי ומועדם.
 3. קביעת מועד לבדיקת קנייה
  1. החברה קשורה עם מכוני בדיקה שונים בהם מתבצעות בדיקות קניה לרכב. בלשונית המתאימה באתר ניתן לבחור את מכון הבדיקה מתוך הרשימה המופיעה שם ולתאם מועד לביצוע הבדיקה.
  2. מובהר כי האחריות לביצוע הבדיקה בפרט והשירותים אשר יוענקו על ידי המכון בכלל, הינם באחריותו של המכון שייבחר על ידי הלקוח. בעוד שאמנם המכונים התחייבו כלפי החברה לעשות כל מאמץ על מנת לעמוד במועד שייבחר, אולם מטבע הדברים ייתכנו עיכובים ואיחורים. הלקוח מוותר בזה על כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ככל הדבר קשור במישרין או בעקיפין למתן השירותים על ידי המכונים ומועדם.
 4. ביטוח חובה חינם ל-24 שעות
  1. החברה קשורה עם חברה/ות ביטוח מהן ניתן לרכוש ללא תמורה ביטוח חובה ל-24 שעות. בלשונית המתאימה באתר ניתן לבחור את חברת הביטוח ולמלא את כלל הפרטים הנדרשים שם.
  2. הביטוח ייכנס לתוקפו, ל-24 שעות בלבד כאמור, רק עם קבלת הפוליסה לדואר האלקטרוני של הלקוח ובכפוף לתנאיה כפי שיפורטו בה.
  3. מובהר כי האחריות המלאה בקשר עם הביטוח האמור הינו של חברת הביטוח ושלה בלבד וכל דרישה ופנייה בקשר עם הביטוח והפוליסה יש להפנות לחברת הביטוח ואליה בלבד. הלקוח מוותר בזה על כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ככל הדבר קשור במישרין או בעקיפין לביטוח והפוליסה האמורים.

ג. קישורים ותנאים נלווים של צדדים שלישיים

 1. תנאי תקנון זה אינם באים להחליף תנאים, תנאי שימוש או מדיניות פרטיות של כל אתר, ישומון או עמוד אחר העשוי להיות מקושר או זמין דרך אתר זה (להלן - "אתרים מקושרים"). אם תבחר לגלוש או להשתמש באתרים חיצוניים דרך האתר או בעקבות לחיצה על קישור ממנו, אזי שהשימוש בהם יהיה כפוף גם לתנאיהם הפרטניים, נוסף על תנאי מסמך זה, ומומלץ על כן לעיין בהם בנפרד.
 2. קישורים שעשויים להיות מוצגים באתר זה, לאתרים חיצוניים או אחרים, מוצגים לנוחיותך בלבד. כל הסתמכות על אתרים מקושרים או על תוכנם, שימוש בהם או מסירת פרטים דרכם, הינה באחריותך בלבד ובהתאם לתנאי השימוש, תקנון, ומדיניות הפרטיות של אותם אתרים, בנפרד ובאופן בלתי תלוי מתנאי תקנון זה. כמו-כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר בכל עת קישורים המופיעים בו, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכול לפי שיקול דעתה המוחלט.

ד. הגבלת אחריות לתוכן האתר וזמינותו

 1. החברה עושה מאמצים רבים כדי לספק לך חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת.
 2. האתר, השירותים והתכנים הזמינים ו/או עשויים להיות זמינים דרך האתר, וכל הכלול בו, מונגשים עבורך כפי שהם וללא התחייבות לזמינותם.
 3. החברה אינה ולא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, במפורש או במשתמע, לזמינות, אמיתות, מהימנות ו/או מידת הדיוק של תכני צד שלישי ו/או נתונים המוצגים ו/או שירותים המוענקים מטעם ו/או על ידי צדדים שלישיים. כל הסתמכות מצידך על תכנים ו/או שירותים כאמור הינה באחריותך המלאה.
 4. החברה אינה אחראית לאי דיוקים ו/או לטעויות שנפלו בתום לב ביחס לתוכן ו/או ביחס לשירותים המוצעים דרכו או לנתונים המוצגים באמצעותם. עליך לבצע בעצמך את כל ההערכות והבדיקות לגבי שירות או תשלום או נתון אחר המוצג בהקשר לשירותים.
 5. הנך רשאי להשתמש באתר, בשירותים דרכו ובתוכן הזמין דרכו למטרות פרטיות ואישיות ובלתי מסחריות בלבד.
 6. כל תוכן ו/או נתון ו/או מידע המובאים באתר בקשר לשירותים, אשר מקורם בצדדים שלישיים, לרבות סכומים, הערכות או הצעות, מדדים, חישובים, תוצאות, מפרטים, הוראות פעולה ונתונים אחרים מטעם או על בסיס נתוני צד שלישי, נמסרים על-ידי הצד השלישי ואינם באחריות החברה בשום אופן.
 7. החברה לא תהא אחראית לאף נזק שנגרם ו/או עלול להיגרם לך ו/או לצד שלישי כלשהוא כתוצאה, במישרין או בעקיפין, מן השימוש באתר, כולל נזק שנגרם בעקבות שימוש ביישומי תוכנה ו/או קבצים ו/או תכנים אשר הורדו ישירות מהאתר ו/או הופעלו דרכו כתוצאה מהשימוש באתר, למעט נזקים ישירים שייגרמו, ככל שייגרמו, עקב פעולה בזדון של החברה או מי מטעמה.
 8. למען הסר ספק, שיבוש ו/או תקלה ו/או כשל בקליטת פרטי משתמש באתר או דרכו, לרבות שיבוש ברישום לאתר או לשירות נלווה דרכו ו/או בקליטת תשלום או אמצעי תשלום, לא יהוו עילה לכל טענה ו/או תביעה מצד המשתמש באתר.
 9. החברה רשאית להתיר או להגביל או לאסור את גישת המשתמש לאתר בכל זמן על פי שיקול דעתה הבלעדי ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל זמן וללא מתן הודעה, ככל שיידרש בנסיבות המתאימות, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

ה. שימושים אסורים באתר

 1. אינך רשאי לבצע כל פעולה אשר תגרום ו/או תייצר עומס בלתי סביר על האתר, שרתיו ומערכותיו, ו/או כל פעולה העלולה לפגוע באתר, בתפעולו, בתכנים ובאופן הצגתם.
 2. ללא קבלת הרשאה מפורשת, כתובה מראש מהחברה, אינך רשאי לבצע את הפעולות ו/או את המעשים הבאים:
  1. שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכנו ו/או שימוש בהם לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט;
  2. להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו;
  3. להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots   וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר;
  4. להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או המחסירים דבר כלשהוא;
  5. לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר ו/או לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או כל פגיעה אחרת;
  6. להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד בכל צורה;
 3. אי עמידה בכל אחת ממגבלות אלו, עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית על-פי כל דין.

ו. אבטחת מידע

 1. החברה פועלת לאבטח את האתר, לרבות המידע המוצג בו, נגיש באמצעותו או נמסר דרכו, בכל אמצעי האבטחה הסבירים והמתקדמים, לרבות המידע שהוזן במערכת האתר בידי משתמשי האתר.
 2. כמו כן, החברה נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות.
 3. החברה עושה ככל שיכולתה בכדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו על ידי משתמשי האתר ולקוחותיה, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות.
 4. עם זאת, בכפוף לכך שהחברה פעלה כאמור לעיל, החברה אינה יכולה להתחייב לאבטחה הרמטית או מוחלטת, כי לא תתבצע חדירה בלתי חוקית ללא הרשאתה למערכות האתר אשר תוביל לחשיפת מידע לגורמים זרים ו/או לא מורשים ו/או לאובדנו של המידע. לפי-כך, מובהר בזאת כי החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או נזק כלשהוא שנגרם בשל השימוש באתר ו/או בתוכן המוצג בו ו/או בשירותים הנלווים לו, על-ידי המשתמש באתר או מי מטעמו.
 5. סליקת כרטיסי אשראי באתר או באמצעותו, מתבצעת באופן מוצפן ומאובטח באמצעות חברת סליקת אשראי חיצונית, העושה שימוש בשיטות הצפנה חדישות ועל ידי מנגנוני הצפנה שהינם בהתאם לתקנים בינלאומיים ולפי הנחיות חברות האשראי הרלבנטיות.

ז. מדיניות הפרטיות, רישום ואיסוף מידע דרך האתר ושמירתו

כללי
 

 1. מטרת מדיניות זו להסביר מהם נהלי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים, אגב שימושם בשירותיה הדיגיטליים, לרבות האתר ושירותים מקוונים אחרים (להלן - "השירותים הדיגיטליים"), וכיצד משתמשת החברה במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים בשירותיה הדיגיטליים או הנאסף על-ידה בעת השימוש בשירותיה הדיגיטליים.
 2. 'מידע אישי' משמעו כל מידע מזהה אודותייך אשר תמסור במסגרת הרשמתך או במסגרת השימוש בשירותים הדיגיטליים, וכן כל מידע אשר ייאסף אודותייך במסגרת ו/או כפועל יוצא מהשימוש בשירותים הדיגיטליים. שימוש במידע אישי אודותייך ייעשה אך ורק בהתאם למפורט בתקנון זה או לפי חובות שבדין.
 3. האתר אינו אוסף מידע אישי מזוהה אודותיך אלא אם תמסור מידע זה מיוזמתך בעת מילוי טופס מקוון באתר, רישום לאזור אישי או לשירות או לרשימה כלשהי, יצירת קשר וכיו"ב.

רישום, מסירה ושמירת מידע

 1. ייתכן כי חלק מהשירותים הדיגיטליים טעונים או יהיו טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך ו/או כתובת הדואר האלקטרוני שלך, ובהתאם לצורך, גם פרטים נוספים לצורך זיהוי, כגון, מספר תעודת זהות או פרטים קשורים. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לאזורים ו/או לשירותים הטעונים רישום ו/או לבצע את הפעולות המתבקשות עקב כך באמצעות האתר (להלן - "ההרשמה").
 2. ייתכן כי כחלק בלתי נפרד מהליך הרשמה מסוים, או לפי צורך, וכתנאי לסיום תהליך הרישום, לצורך זיהוי ו/או אימות זהות, תתבקש לאמת את זהותך בהתאם למידע שמסרת ובאמצעות פרטי הקשר שלך. אין ביצירת קשר לצורך זיהוי או אימות כאמור כדי לרשום אותך לרשימת תפוצה אחרת כלשהיא, ואין בכך כדי להעלות טענה כלשהיא מצדך לעניין משלוח דיוור או ביצוע פניה בניגוד לדין כלשהוא.
 3. בעת שימוש בשירותים דיגיטליים, ייתכן שההרשמה לשירות תחייב שימוש במערכת מסרונים ו/או התראות או הודעות פנימיות, לצורך ניהול, תפעול, אימות, זיהוי, או כל פעולה אחרת שתידרש לצורך תפעולו התקין של השירות המתבקש דרך מכשירך. לצורך כך מתבקשת הסכמתך הכללית, מראש, עם הסכמתך לתקנון זה, לשימוש במערכת המסרונים שבמכשירך וכדי לשלוח לך הודעות אישיות או התראות לפי הצורך כאמור.
 4. כאשר שירות מבוסס מיקום פעיל במכשירך ובעת שימוש בשירותים הדיגיטליים דרך מכשיר נייד כלשהוא, החברה עשויה לאסוף ולהשתמש במידע על המיקום שלך או על מסלול התנועה שלך, המגיע מאותות GPS, מנקודות גישת wi-fi הנמצאות בקרבת מקום ומאנטנות סלולריות, על מנת לספק לך שירותים נלווים העשויים להידרש לצורך ניהול ו/או ייעול ו/או אספקת השירותים הדיגיטליים, או כדי לספק לך מידע על שירותים המותאמים למיקומך. באפשרותך להסיר את השירות מבוסס המיקום באמצעות מערכת ההפעלה של מכשירך. לאחר הסרת שירות זה לא נקבל עוד מידע הנוגע למיקומך.
 5. כאשר שירות ההתראות פעיל במכשירך הסלולרי נוכל לשלוח אליך התראות שונות הקשורות לשירותים הדיגיטליים למכשירך. באפשרותך להסיר את שירות ההתראות בהגדרות או במערכת ההפעלה במכשירך.
 6. לחברה מאגרי מידע רשומים בהם ישמרו ויאובטחו כלל פרטיך כחוק (להלן - "המאגרים"). החברה רשאית לעשות שימוש במידע האישי למאגרים בהתאם למטרותיהם הרשומות, ובין היתר: לצורך ניהול ותפעול כל שירות המבוקש על-ידך, ולשם התקשרות, עדכון, אישור ו/או יידוע שלך בכל עניין ו/או נושא הקשור לשירות המתבקש על-ידך; טיפוח ועידוד נאמנות המשתמשים באמצעות ניתוח מאפיינים, עיבוד מידע ו/או דיוור ישיר כדין בהתאם למאפיינים במאגר; עריכת ניתוחים, סקרים ומחקרים סטטיסטיים; טיפול בתלונות, פניות ו/או תביעות ככל שתהיינה.
 7. אינך מחוייב למסור מידע באמצעות האתר על-פי חוק, ובמסירתו, ככל שתתבקש, הנך מאשר כי העברת המידע לחברה או באמצעותה היא על אחריותך בלבד, מרצונך החופשי ובהסכמתך, ולא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה ונציגיה בנושא.
 8. כמו כן, ככל שתמסור או תעלה כל מידע אישי לחברה דרך האתר, הינך מצהיר בזאת כי המידע שתמסור ו/או תעדכן, הנו נכון אמין ומדויק וכי הנך מוסר את המידע בשמך ועבור עצמך בלבד, או שהורשית כדין למסור מידע זה עבור אחר, ובכל מקרה תהא האחראי הבלעדי למסירת מידע זה.

שימוש במידע וניתוחו

 1. החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע האישי למען המטרות המנויות בפרק זה, וכן על מנת לשפר, להעשיר או לשנות (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש) את האתר, את השירותים והתכנים המוצעים באתר, וכן על מנת לעדכן את המשתמש באשר לשירותים שונים המוצעים על ידי החברה ו/או מי מטעמה או הקשור אליה עסקית.
 2. האתר עשוי להפעיל כלים אוטומטיים לצורך אפיון השימושים באתר, לצורך תפעול וייעול פעילות האתר או התאמתו להעדפות המשתמש. כלים אלו עשויים לאסוף ולשמור מידע כללי ובלתי מזוהה אודותיך ואודות אופן השימוש שלך באתר, ובין היתר, גם את פרטי ספק שירותי האינטרנט שלך, כתובתך בפרוטוקול האינטרנט (כתובת IP) ושם המתחם לצורך גישה לאתר, מיקום המכשיר בו נעשה שימוש בגישה לאתר, זמני ואופני השימוש באתר, סוג הדפדפן שלך ופרטים סטטיסטיים נוספים המעידים על אופן השימוש באתר ובשירותים דרכו.
 3. Cookies
  1. החברה עשויה לעשות שימוש בקבצי מידע מסוג "קוקיס" (Cookies). מדובר בקבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה, לתפעולם השוטפים של השירותים הדיגיטליים, לשם אימות פרטיך ו/או אימות זהותך, וכן על מנת לאסוף ולאפיין נתונים סטטיסטיים שונים אודותיך ואודות אופן השימוש בשירותים המקוונים, פעולות שנתבצעו בהם, העדפות שימוש, התאמת שירותים ומוצרים להעדפות או צרכים אישיים של המשתמש, התאמה ומיקוד של פרסומות ושל תכנים שיווקיים בהתאם למידע ולנתונים הנאספים ומעובדים כאמור, ולרבות הצלבה של כלל נתונים אלו אל מול שימושים אחרים של המשתמש בשירותים מקוונים ובפלטפורמות אחרות המסופקות בידי החברה ו/או באמצעותה.
  2. בכלל זה, עשוי להתבצע שימוש ב- cookies שמקורם בצדדים שלישיים, לרבותGoogle  Analytics , ואף שירותי סטטיסטיקה ופרסום אחרים של חברות כגון גוגל ופייסבוק, בהתאם לתנאי השימוש והפרטיות שלהן, על מנת לאפיין ולנטר אירועים (Events) ופעולות בערוצים דיגיטליים באופן אגרגטיבי ובלתי מזהה. ה- Cookies הם למעשה קבצי טקסט (או שורות קוד), הנוצרים בדפדפן ו/או במכשירך הנייד, ככל שאפשרת זאת בהגדרות המכשיר/מחשב, ואוספות מידע רלוונטי, כגון משך השהייה שלך באתר/עמוד/מסך, אופן הגלישה שלך והפעולות שהתבצעו בהם, לרבות שימוש בכתובת ה- IP שלך, שם מתחם ונקודת גישה לשירות, מיקום מכשיר, מועדי התחברות, וקודי זיהוי דיגיטליים אחרים. הצלבת נתונים ושימושים כאמור נדרשת לחברה, בין היתר, גם לשם אבטחת המידע והגנה על הגישה למידע אודותיך, וכן לשם מניעת הונאות, התחזויות, שימוש בלתי מורשה או שימושים לרעה בשירותי החברה השונים עבורך.
  3. קבצים אלו מאפשרים לשמור את הפרטים שהזנת לטפסים שונים באתר, או באזורי רישום או הפעלת שירותים, ובכך חוסכים ממך את זמן מילוי הפרטים בשנית בביקורך הבא. כמו כן, הקבצים עשויים להכיל מידע בדבר הדפים שבהם ביקרת, משך השהיה באתר, מקור ההגעה לאתר ועוד. המידע ב-Cookies מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
  4. אם אינך מעוניין לקבל או להפעיל את ה- cookies, תוכל לחסום אותם בכל עת באופן עצמאי על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלך. חלק מקובצי ה- cookies עשויים לפקוע כאשר תסגור את הדפדפן או את היישום בו אתה משתמש, וייתכן שאחרים יישמרו על גבי הזיכרון במכשירך או במחשבך. בכל עת, באפשרותך למחוק את קובצי ה- cookies, גם אם נשמרו אצלך. מוצע לעשות כן רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר, התכנים המופיעים בו והשירותים המוצעים דרכו יותאמו להעדפותיך.

העברת מידע

 1. החברה מתחייבת כי לא תעשה כל שימוש במידע האישי, ככל שיהיה בהחזקתה, ו/או בכל מידע אחר אודותייך לצרכים שאינם נוגעים, במישרין או בעקיפין, לשירותי החברה.
 2. החברה נוקטת באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו לידי לצדדים שלישיים. זאת, למעט במקרים שיפורטו להלן:
  1. על-פי דרישה ממך או בהסכמתך ו/או על מנת לספק לך שירות שביקשת ו/או נרשמת אליו;
  2. במקרה בו העברת פרטייך נדרשת לצורך השלמת בקשה ו/או פנייה מטעמך ו/או אספקת שירות ו/או העברת תשלום מטעמך;
  3. במקרה בו בוצעה מצידך הפרת תנאי תקנון זה ו/או במקרים בהם ביצעת או ניסית לבצע באמצעות האתר פעולה המנוגדת לתקנון או לכל דין;
  4. על-פי צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת על-פי חוק או לצורך מניעת ביצוע עבירה;
  5. בכל מקרה בו תסבור החברה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושו ו/או לגופו של אדם, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה;
  6. במקרה בו תתעורר מחלוקת ו/או טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או הליכים משפטיים בינך ו/או מי מטעמך לבין החברה ו/או מי מטעמה;
  7. במקרה בו תעביר ו/או תמחה החברה את זכויותיה ו/או פעילותה לצדדים שלישיים ובלבד שאלו האחרונים יקבלו על עצמם את הוראות התקנון דנן.
 3. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע אגרגטיבי או מידע שאינו אישי, או אשר אין בו כדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר או באופן סביר, או אשר אין בו כדי לפגוע בפרטיות המשתמש.

הסכמה למשלוח מידע

 1. מוסכם על המשתמש כי החברה ו/או מחזיק מטעמה רשאים לעשות שימוש במידע על מנת להתקשר עמו בדרך של דיוור, לרבות דיוור ישיר או שירותי דיוור ישיר או בדרך אחרת, לרבות באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעות דואר אלקטרוני, הודעת מסר קצר או כל אמצעי תקשורת אחר, ולעדכן אותו בדבר שירותים הנוגעים לפעילות החברה ו/או שירותי החברה ו/או כל דיוור או הודעות פרסומיות אחרים - במישרין ו/או בעקיפין (להלן - "הדיוורים").
 2. הנני מאשר/ת כי ככל שכתובת הדואר האלקטרוני שמסרתי ו/או מספר הטלפון הסלולארי שלי ישתנו, מכל סיבה שהיא, אפנה לחברה ואעדכן אודות כתובת הדואר האלקטרוני או מספר הטלפון הסלולארי החלופי. ככל שלא אעשה כן, לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם משלוח ו/או קבלת המידע הנדרש.
 3. ידוע לי כי זכותי לשלוח, בכל עת, הודעה בכתב או באמצעות הדואר האלקטרוני, לפיה אני מסרב/ת להמשיך לקבל את הדיוורים, ובכך לחזור בי מהסכמתי נשוא מסמך זה לעיל.
 4. אישור התקנון במהלך הרישום לשירות, מהווה הסכמתי לקבלת הדיוורים, כמפורט לעיל.

ח. קניין רוחני

 1. אלא אם צוין או סומן אחרת במפורש, האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, לרבות כל מידע מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual) ולרבות טקסט, תמונה, קול, וידאו, בכל אמצעי מדיה ובכל מכשיר קצה, הקיימים היום ו/או שיהיו קיימים בעתיד ו/או כל שילוב שלהם לרבות כתבות, מאמרים, ידיעות, סקירות, נתונים, קבצים, מפות, עצות, ניתוחים, המלצות, הנחיות, הערכות וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל פורמט שהוא, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, שרטוט, עיצוב, צילום, איור, הנפשה (animation) תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample) סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format) פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) (להלן - "התוכן" או "התכנים"), מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן התוכן הכלול באתר ללא הסכמתה המוקדמת, הכתובה והמפורשת של החברה.
 2. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם (Domain) הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, המוניטין (Know How), שיטות, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סימני שירות, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, מידע טכני, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של החברה או של צד שלישי, אשר הרשה לחברה להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחברה בלעדית (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי, מסחרית ושאינה מסחרית, בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור החברה לכך מראש ובכתב.
 3. מבלי לגרוע מהאמור, שם החברה וסימני המסחר שלה, לרבות אובייקטים הקשורים למוניטין החברה, כגון (אך לא רק): סימנים, לוגו, סמלילים, סימני שירות, או כל אובייקט אחר כפי שהם מופיעים באתר, הינם קניינה הבלעדי של החברה ואין לעשות בהם כל שימוש.

ט. נגישות

 1. רשת האינטרנט כבר מזמן הפכה לאמצעי מרכזי בקבלת מידע ושירותים בכל תחומי החיים. אתר אינטרנט נגיש הוא אתר המאפשר לאנשים עם מוגבלות לגלוש בצורה נוחה וקלה ככלל הגולשים. החברה מאפשרת לכלל לקוחותיה, לרבות אנשים עם מוגבלויות, לגלוש באתר בקלות ובנוחות.
 2. האתר עומד בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות), התשע"ג 2013. באתר מותקן תוסף המספק יישומי נגישות שימושיים אשר מגדילים את התאימות לדרישות WCAG 2.0.
 3. הסדרי הנגישות באתר הינם כדלקמן:
  1. שינוי גודל גופנים
  2. ניווט מקלדת
  3. פונט קריא
  4. קו תחתון לקישורים
  5. סמן קישורים עם צבע רקע
  6. לנקות זיכרון "עוגיות"
  7. גווני אפור לתמונות
  8. הפוך צבעים
  9. הסרת אנימציות
  10. כיבוי אורות - למשיכת תשומת לב של משתמש
 4. למרות מאמצינו הרבים בביצוע התאמות נגישות באתר, ייתכנו עמודים בהם התאמת הנגישות אינה מיטבית. אם נתקלתם בבעיה בנושא נגישות, נשמח אם תדווחו לנו ואנחנו נדאג לתקנה בהקדם. לדיווח לחצו כאן >>>. ניתן לפנות גם באמצעות הדואר לכתובת: support@testime.co.il.  

י. שונות

 1. אין בתקנון זה או באיזו מהוראותיו כדי ליצור, ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בינך לבין החברה או מי מטעמה בכל אופן.
 2. אם תנאי בתקנון זה ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מהתקנון ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות יתר התנאים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.
 3. תנאי תקנון זה מהווים את ההסכם המלא בינך לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.
 4. האתר עשוי לפרסם ולפרט מודעות דרושים ומשרות פנויות בחברה או דרכה, בעמודים הייעודיים לכך. אין במודעות אלו או בתוכנן כדי להתחייב או להביא לקבלתו של מי מהפונים לעבודה או המתעניינים במשרה בחברה, או לגרוע או לשנות מהליכי מיון אחרים העשויים להתבצע על-ידי החברה. מודעות דרושים והצעות משרה מופנות בכל מקרה לשני המינים,  וזאת אף אם לא צוין זאת במפורש בגוף המודעה.
 5. על השימוש באתר ו/או בכל תביעה, דרישה ו/או בקשה הנובעים משימוש בו, יחולו דיני מדינת ישראל בלבד ומקום השיפוט יהיה בבית המשפט בתל-אביב בלבד. הדין המהותי והפרוצדוראלי יהיה הדין הישראלי, זאת בכפוף לזכות החברה לנקוט בהליכים משפטיים בבתי המשפט בהם מצויים כתובת המשתמש ו/או מקום עסקו ו/או נכסיו או חלק מהם לשיקול החברה.

יא. יצירת קשר

 1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הינך, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי החברה, ככל שמידע אודותיך מוחזק בידה, ואף לבקש מאיתנו לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל החברה באמצעות עמוד "צור קשר" באתר. בכל תכתובת לחברה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת, דוא"ל ומספר טלפון ליצירת קשר. החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.
 2. בכל מקרה של שאלה ו/או בקשה, אנא פנה/י אלינו בדואר האלקטרוני בכתובת support@testime.co.il